contra-expertise

natuurwetgeving

Home Methode Voor wie? Training Over CENW Contact EONW

Extra check bij de Wet natuurbescherming

In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor een breed scala aan projecten een ecologische beoordeling opgesteld. Deze ecologische quickscans, natuurrapportages, voortoetsen en passende beoordelingen zijn niet altijd even eenvoudig te beoordelen. De wetgeving is complex, ecologie is niet zwart-wit en de belangen die er mee gemoeid zijn kunnen groot zijn. Geregeld komt naar voren dat door het niet zorgvuldig uitvoeren van onderzoek, het niet zorgvuldig rapporteren van onderzoek of het te laat starten hiermee onnodige vertraging of flinke financiële schade optreedt. Een groot deel van deze problemen is te voorkomen door ecologische rapportages aan second opinion te onderwerpen.

Ondersteuning bij beoordeling

CENW ondersteunt initiatiefnemers en beoordelaars bij het beoordelen van ecologische rapportages in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij vragen rond de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek of bij de consequenties die hieruit voortvloeien.

Naar welke aspecten kijkt CENW?

  • Is er over alle relevante soorten, soortgroepen, en habitattypen een uitspraak gedaan?
  • Zijn de uitspraken voldoende ecologisch onderbouwd?
  • Zijn de resultaten voldoende verifieerbaar?
  • Is er gewerkt volgens gebruikelijke protocollen?
  • Zijn alle relevante kwaliteitsindicatoren bij de beoordeling betrokken?
  • Zijn de adviezen in lijn met het huidige beoordelingskader van Bevoegd Gezag ten aanzien van de Wet natuurbescherming
  • Wat zijn de eventuele juridische risico's?

In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.